You are here:: แผนกต่าง ๆ Lab Center
 
 

lab logo copy 
บริการมาตรฐาน วิเคราะห์ฉบับไว รับบริการ  วิเคราะห์ตรวจสอบและทดสอบวัตถุอันตราย ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานและทีมงานผู้ชำนาญ
lab-mini

บริษัท เคมแฟค จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/IEC 17025 : 2005
LOGO Testing-0100

     Q factory 1บริษัท เคมแฟค จำกัด
มีห้องปฏิบัติการสารเคมีที่สามารถบริการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ทั้งทางกายภาพและทางเคมี เช่น ปริมาณสารออกฤทธิ์ (Active ingredient) ความเป็นกรด-ด่าง (PH), ความหนืด (Viscosity), การคงสภาพของอิมัลชั่น (Emulsion Stability), การกระจายตะกอนแขวนลอย (Suspension), การคงสภาพ (Stability) ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ หากท่านต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมีทางการเกษตรของท่าน เรายินดีให้บริการอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
เราใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบด้วย

เครื่อง Gas  Chromatography (GC)  เครื่อง High Performance Liquid chromatography (HPLC)
เครื่อง Particle size analyzer
เครื่อง PH meter
เครื่อง Karl Fischer  เครื่อง Density meter
เครื่อง Viscometer
 
“เครื่องมือมาตรฐานทันสมัย วิเคราะห์แม่นยำฉับไว ก้าวไกลพัฒนาสู่สากล”