You are here:: แผนกต่าง ๆ kemfac
 
 

promotional materials

 
 
 
 
logo kemfac new

 logo-GMP
 
ผลิตภั
ณฑ์
ตราเคมแฟค มีนโยบายที่แน่วแน่ ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อการแก้ไขปัญหาในการป้องกันกำจัดแมลง โรคพืช วัชพืช และ ฮอร์โมน อาหารเสริม ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ปลอดภัยต่อพี่น้องเกษตรกร ปลอดภัยต่อพืชที่ปลูก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
บริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอด

 
 
 
 
left direction
right direction
ยางพารา
ข้าว
อ้อย
มังคุด
ลำไย
ทุเรียน
 มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน
มะม่วง
มะเขือเทศ
สับปะรด
ข้าวโพด