You are here:: Departments Irrigation
 
 

Drip Irrigation
   เทคโนโลยีสายน้ำหยดของ NaanDanJain เป็นวิธีการให้น้ำที่ราคาถูก ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับ
พืชหลายๆ ชนิดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า โดย

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยสายน้ำหยดที่รักษาแรงดันภายใน, สายน้ำหยดแบบเดิม,
สายน้ำหยดผนังบาง
และหัวน้ำหยด แบบหยดเป็นจุดๆ ด้วย
master




Actions-arrow-right-iconAmnonDrip PC, CNL & PC AS
Actions-arrow-right-iconTop Drip HD PC & PC AS

Actions-arrow-right-iconTalDrip

Actions-arrow-right-iconChapin-Drip Tape
Actions-arrow-right-iconNDJ DripKit
Actions-arrow-right-iconClickTif HD
Actions-arrow-right-iconNDJ DripKit
Actions-arrow-right-iconJ-SC-PC-Plus, -J-Turbo KeyPlus
Actions-arrow-right-iconLateral Flush Valve
Actions-arrow-right-iconLateral LPD
Actions-arrow-right-iconConnectors

 
 
 
 
left direction
right direction
ยางพารา
ข้าว
อ้อย
มังคุด
ลำไย
ทุเรียน
 มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน
มะม่วง
มะเขือเทศ
สับปะรด
ข้าวโพด